Przejdź do treści

Regulamin

DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Procurimo.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Procurimo.pl.

2. Definicja określeń używanych w niniejszym regulaminie:


a. Operator – spółka działającą pod firmą Clever Cargo Sp z o.o. zarejestrowaną pod adresem Ul. Andrzeja Struga 13-21, 95-100 Zgierz. Wpisaną do Krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000786366, posługującą się numerem NIP 7322196745.


b. System – portal internetowy Procurimo.pl działający pod adresami internetowym https://procurimo.pl oraz https://procurimo.com oraz oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę dostępne pod adresem https://app.procurimo.pl oraz https://app.procurimo.com prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.

c. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.

d. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej, którym posługuje Użytkownik, będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Systemie.


f. Konto – zbiór usług świadczonych przez System wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu.


g. Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.


h. Okresie Abonamentowym – okres działania Konta, za jaki uiszcza Opłatę Abonamentową.

i. Opłata Abonamentowa – łączną miesięczna opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.


j. Plan Abonamentowy – wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie http://procurimo.pl/cennik planów.


 

l. Cennik – oferta pokazująca możliwości i ceny Planów Abonamentowych Systemy. Dostępna pod adresem: http://procurimo.pl/cennik


m. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Systemu.


p. Właściciel Konta – Użytkownik, który utworzył Konto.


q. Administrator Konta – Użytkownika posiadający prawa administracji Kontem. Administratorem automatycznie zostaje Właściciel konta oraz może nim uczynić innych użytkowników których rejestruje w ramach swojego konta.


t. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, poprzez założenie konta i zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego treści.


u. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

2. Właścicielem Systemu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.

3. Z wykorzystaniem Systemu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę przetwarzania i analizy danych polegającej na możliwości wprowadzania zapotrzebowania zakupowego użytkowników, analizy zapotrzebowania zakupowego stanów magazynowych na podstawie wprowadzonych do systemu danych, przygotowywania zamówień do dostawców, analizy historii zakupów dokonywanych przez użytkowników przy pomocy system.

4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez System mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

5. Warunkiem korzystania z Systemu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Systemu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Systemu.

7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Systemu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

8. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
a. Procesor 1000 MHz
b. Pamięć RAM: 512 MB
c. Podłączenie do Internetu
d. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.


9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.


 

REJESTRACJA KONTA

1. Użytkownik tworzy konto poprzez wypełnieni formularza rejestracyjnego na stornie Systemu.

2. Użytkownik oświadcza że wszelkie dane podane w formularzu rejestracji są prawdziwe, że posiada prawo do dysponowania tymi danymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Użytkownika.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych osób trzecich przez Użytkownika, za wszelkie szkody wynikłe przez zajście ponosi Użytkownik.

4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu na Okres Próbny w celu przetestowania sposobu działania Systemu. Uruchomienie okresu próbnego nie generuje żadnego obowiązku dokonania Opłaty Abonamentowej.

5. Parametry Systemu podczas Okresu próbnego określone są w Cenniku.

6. Po zakończeniu okresu próbnego Użytkownik w celu dalszego korzystania z Systemu musi wybrać jeden z Planów Abonamentowych oraz wybrać preferowaną metodę płatności.

7. Nie wybranie jednego z Planów Abonamentowych przed końcem Okresu próbnego będzie skutkować zablokowaniem funkcjonowania Systemy dla Użytkownika, z umożliwieniem wyboru Planu Abonamentowego przez kolejnych 14 dni.

8. Po upłynięciu 14 dni od zakończenia się Okresu Próbnego Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta i wszelkich powiązanych z nim danych w Systemie.

9. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta podczas Okresu próbnego w szczególności jeśli Użytkownik posiadał wcześniej Konto a zostało usunięte z powodu braku wyboru Planu Abonamentowego lub jeżeli łamał, bądź łamie ustalenia Regulaminu.


 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji sposobu korzystania z Systemu podczas obowiązywania Planu Abonamentowego, w szczególności prawo do zmian wyglądu, sposobu funkcjonowania Systemu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do

a.korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
b. korzystania z Systemu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
c. niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
d. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika.

4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

6. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Systemu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Systemie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Systemie.

7. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.


 

OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Systemu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.

2. Zawarcie umowy następuje w chwili odnotowania płatności Użytkownika przez Operatora.

3. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie

http://procurimo.pl/cennik.

4. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe, chyba że odrębna umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem przewiduje inaczej.

5. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

6. Użytkownik po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu abonamentowego ma prawo w każdej chwili wybrać inny Plan Abonamentowy.

7. Wybranie innego Planu Abonamentowego podczas trwania poprzedniej Opłaty Abonamentowej będzie skutkować zakończenie poprzedniej Umowy i zawarcie nowej.

8. Wybierając nowy Plan Abonamentowy w chwili trwania poprzedniego będzie oznaczać utratę okresu świadczenia Usługi od dnia wybrania nowego Planu Abonamentowego do końca trwającego miesiąca rozliczeniowego według dat określonych we wcześniej zawartej Umowie.

9. Wybierając nowy Plan Abonamentowy w chwili trwania poprzedniego klient może wykorzystać wpłacone już środki za nierozpoczęte jeszcze miesiące rozliczeniowe na poczet nowego Planu abonamentowego. Nadpłata w ten sposób powstał będzie rozliczona automatycznie w Systemie podczas wyboru nowego Planu abonamentowego.

10. Opłacenie Opłaty Abonamentowej dokonywane przez Użytkownika dokonywane jest za pośrednictwem firmy trzeciej Paddle.com, która jest partnerem i pośrednikiem w sprzedaży usług Operatora. Dokonując zapłaty Użytkownik zgadza się na przekazanie niezbędnych informacji firmie Paddle.com w celu procesowania opłaty. Dokonując opłaty Użytkownik musi zatwierdzić osobne warunki płatności dostarczone przed Paddle.com przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych warunków.

11. Zwroty opłaty i reklamacje dotyczące płatności należy kierować bezpośrednio o Paddle.com. Użytkownik po dokonaniu płatności zostanie powiadomiony o sposobie kontaktu z pośrednikiem sprzedaży.

12. Pośrednik Paddle.com będzie obciążał klienta automatycznie w trybie miesięcznym lub rocznym zgodnie z wybraną opcją w Cenniku przez Użytkownika na rzecz Operatora. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego obciążenia za kolejny okres abonamentowy wybierając opcję "Anuluj subskrypcję" w podstronie https://app.procurimo.pl/panel/subscription.

13. Wszystkie podane ceny w Cenniku są cenami netto. Podczas procesu zapłaty zostaną powiększone o należny podatek VAT zgodnie z bieżącymi obowiązującymi przepisami.

14. Zawierając Umowę klient zgadza się na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

15. Wszelkie zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http:// procurimo.pl/cennik oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.


 

PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Właściciel Konta ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkownika przez przerwę w świadczeniu Usług w tym w braku dostępu do treści zgromadzonej przez Użytkownika w Systemie.


 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z wypełnieniem warunków Umowy lub funkcjonowaniem Systemu należy bezzwłocznie składać droga mailową na adres sale@procurimo.com, lub listownie na adres Operatora.

2. Operator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamacje w przeciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji. Za datę wpłynięcia reklamacji uznaje się datę otrzymania wiadomości email lub odbioru korespondencji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.

5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów, dostarczające system płatności.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.

8. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

10. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

11. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody na komunikację marketingową Operator ma prawo wykorzystywać dane osobowe do dostarczania komunikatów marketingowych również po zaprzestaniu świadczenia Usługi jeżeli Użytkownik nie zwróci się do operatora o usunięcie danych po zakończeniu świadczenia usług.


 

PLIKI COOKIES

1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Systemu należy zagaszać pocztą elektroniczną na adres sale@procurimo.com.
3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
5. Operator informuje, że System oraz strony internetowe pod adresem www.procurimo.pl, www.prcurimo.com , będące częścią Systemu objęte są prawami autorskimi oraz prawami intelektualnymi Operatora.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.